ListaFirme.ro

Bilanțul contabil al firmelor pe înțelesul tuturor

În activitatea economică, bilanțul contabil este principalul instrument de monitorizare și evaluare a activității și a sănătății financiare ale unei firme. Altfel spus, bilanțul contabil este o sinteză în cifre a activității întreprinse de către o firmă, reprezentată printr-un tabel cu două coloane care indică pe de o parte bunurile economice (activ), iar pe de altă parte sursele de finanțare (pasiv).

Întocmirea bilanțului contabil a apărut ca o necesitate a entităților economice, legal înființate, de a exprima și cuantifica activitatea în cifre, de a avea o reprezentare evolutivă și de a putea planifica activități ulterioare. În același timp, bilanțul contabil este un instrument de monitorizare și control al activității de către organele fiscale abilitate (ANAF).

Ce este bilanțul contabil ?

Bilanțul contabil este documentul financiar de bază, de sinteză, care exprimă situația financiară a unei companii, la un moment dat. Bilanțul contabil se întocmește periodic și surprinde în sume, cifre, sumarul activității firmei, în acel punct de viață economică.

Informațiile despre activitatea firmei sunt reprezentate echilibrat, în două coloane, activ și pasiv. Coloana activ, stânga, exprima sumele dezvoltate/încasate din activități proprii, iar în dreapta, în coloana pasiv, se înregistrează datoriile și capitalul propriu.

Utilitatea bilanțului contabil

Deși, cei mai mulți dintre antreprenori văd în bilanțul contabil doar o obligație fiscală, acesta poate reprezenta inclusiv un instrument de analiză, planificare și dezvoltare a activității unei firme. Astfel, bilanțul contabil ajută antreprenorul sau persoanele de decizie dintr-o companie mare să:

 • evalueze activitatea economică a firmei;
 • planifice dezvoltarea și reducerea pierderilor;
 • dezvolte proiecte de buget pentru activități ulterioare.

Cine întocmește bilanțul contabil?

Întocmirea bilanțului contabil este obligația legală care se adresează tuturor agenților economici (SRL, PFA, IFN etc.) și ONG-urilor (fundații, asociații, patronate etc.).

Diferența dintre cele două tipuri de activități economice este reprezentată doar de modul de înregistrare a activităților, întrucât asociațiile și fundațiile nu sunt menite să înregistreze profit, spre deosebire de societățile comerciale care au ca prim scop profitul.

Potrivit legislației în vigoare (Legea contabilității, 1991 revizuită) situația financiară contabilă este întocmită de către persoanele care se ocupă de gestiune contabilă. Situația contabilă poate fi întocmită în interiorul firmei de către contabili angajați sau, pe motive de eficiență economică, de către firme specializate (outsourcing).

Când se întocmește situația financiară contabilă?

Bilanțul contabil se întocmește de două ori pe an (bianual), respectiv la finalul anului, 31 decembrie și la jumătatea anului, 30 iunie.

Odată întocmite situațiile financiare, este obligatoriu ca acestea să fie depuse la Agenția Națională de Administrare Fiscală teritorială (de exemplu, pentru o firma din Sectorul 2, bilanțul se va depune la ANAF, Sector 2).

Cine trebuie să depună bilanțul contabil?

Bilanțul contabil, sinteza activității economice, trebuie depus de toate entitățile juridice private sau de stat care întreprind activități economice.

Exemple de instituții care trebuie să depună situații financiare:

 • societăți comerciale private (SRL, SA, PFA etc.);
 • societăți comerciale de stat;
 • regii autonome;
 • instituții de Cercetare și Dezvoltare;
 • ONG-uri (asociații, fundații, patronate, sindicate etc.).

Termen de depunere a bilanțului contabil

Toate entitățile care întocmesc bilanțul contabil sunt obligate să îl depună în termenul legal stabilit.

Astfel, situația financiară se depune de două ori pe an de către toți agenții economici, în termenul legal stabilit. Pentru societățile comerciale, companiile naționale, regiile autonome, institutele naționale și de cercetare, termenul de depunere a bilanțului financiar este de 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, respectiv data de 30 mai a anului următor.

În cazul altor entități juridice și economice (precum ONG-uri) termenul de depunere este la 120 de zile de la încheierea exercițiului financiar (finalul anului calendaristic).

Sancțiuni pentru nedepunerea bilanțului contabil sau întocmirea și depunerea neadecvate

Întrucât depunerea situației financiare este o obligație financiar contabilă, nerespectarea termenului și a manierei legale impuse atrage sancțiuni contravenționale (amenzi).

Amenzile sunt cuprinse între 300 și 4.500 RON, in funcție de gravitatea contravenției. Spre exemplu, întârzierea depunerii bilanțului cu până la 15 zile lucrătoare poate atrage o amendă între 300 și 1.000 RON, sancțiunea ajungând până la 3.000 RON, în cazul în care termenul de depunere a fost depășit cu 30 de zile.

În cazul în care organul fiscal constată nereguli privitoare la semnarea și întocmirea bilanțului, amenzile pot atinge cuantumul de 3000 RON.

Structura bilanțului contabil, pe scurt

Structura bilanțului contabil este unitară, în sensul că există patru grupe de elemente de bază care corespund fiecărei coloane: activ, respectiv pasiv.

Bilanțul contabil se întocmește în funcție de dimensiunea și activitatea companiei (mică, IMM sau întreprindere mare), întrucât există praguri fiscale diferite, raportate la cifra de afaceri și numărul de angajați.

Astfel, există două tipuri de raportare, respectiv bilanț contabil simplificat (întreprinderi mici și mijlocii) și bilanț contabil de bază (întreprinderi mari).

Situația financiară pe care entitatea economică trebuie să o depună este formată din sinteza propriu-zisă a activității reflectată în cifre (bilanțul contabil), contul de profit și pierdere, anexe și raportul de gestiune.

Bilanțul contabil

Bilanțul contabil propriu-zis cuprinde două coloane în echilibru: activul bilanțului și pasivul bilanțului.

Activ

În activul bilanțului sunt incluse elemente precum: activele imobilizate (necorporale, corporale și financiare); activele circulante (aici intră stocuri, creanțe); conturile de regularizare în care sunt încadrate cheltuielile înregistrate în avans sau diferențele de conversie (activ) și primele de rambursare a obligațiunilor.

Pasiv

Pasivul bilanțului cuprinde, în oglindă și echilibrat față de activ, elemente de bază precum:

 • Capitalurile proprii în care intră inclusiv capitalul social sau individual, rezervele și fondurile proprii
 • Provizioane pentru riscuri și cheltuieli
 • Datoriile - împrumuturi, furnizori și conturi asimilate datoriilor la bugetul de stat sau datoriile către terți de formă
 • Conturile de regularizare și asimilare pasivă, în acestea sunt încadrate venituri în avans sau diverse diferențe de conversie pasivă

Patrimoniul reprezintă un element aparte în bilanțul contabil și acesta este clasificat pe conturi, grupe și capitole, pornind de la criterii de lichiditate și exigibilitate.

Contul de profit și pierdere

Contul de profit și pierdere reprezintă o înregistrare a veniturilor și a cheltuielilor, o scanare a situației economice a firmei, la data întocmirii bilanțului.

Contul de profit și pierderi este o oglindă a activității întreprinse de firmă, pe durata exercițiului financiar și are în mod deosebit un rol economic.

Contul de profit și pierdere este realizat pe același principiu de echilibru: venituri versus cheltuieli.
Astfel sunt:

 • venituri versus cheltuieli exploatare;
 • venituri versus cheltuieli financiare;
 • venituri versus cheltuieli excepționale.

Rezultatele exercițiului financiar reprezintă venituri minus cheltuieli, având în final rezultatul activității de exploatare, rezultatul activității financiare și rezultatul operațiunilor excepționale.

Anexă la bilanțul contabil

Aceasta reprezintă un document explicativ care detaliază situația patrimonială și financiară, incluzând note justificative și de acțiuni întreprinse, referitor la repartizarea profitului, situația stocurilor sau a creanțelor, plăți restante, impozite și obligații datorate.

Date de bilanț pe ListaFirme.ro

Pe site-ul ListaFirme.ro alături de alte informații ale firmelor, în fiecare profil de firmă sunt prezentați tabelar și grafic principalii indicatori din bilanț pentru ultimii ani.