БАЗА ДАННИ С ФИРМИ В РУМЪНИЯ


Съдържание на базата данни:

ИнформациЯ за контакт на фирмите

Базата данни съдържа информациЯ за идентификация и контактИ : мобилен телефон, телефон, факс, електронна поща (e-mail), интернет адрес (web), пощенски адрес, лице за контакт.
Във фирмения каталог са включени всички компании, развиващи дейност в Румъния.

ИнформациЯ за платежоспособността на компаниите

Имате достъп до информациЯ относно правния статут на фирмата, пряко свързаните дружества, наличието на задължения към бюджета, дела в съда, финансови данни за последните години.

Практически приложения:
  • Проверявате настоящите и потенциалните бизнес партньори;
  • Реализирате проучване на пазара;
  • Разработвате действия за директен маркетинг;
  • Намирате нови клиенти и доставчици;
  • Разширявате бизнеса си в Румъния;
Достъп до каталога на представените румънски дружества на английски език: